1/4″x50′ Utility Cord

White utility tie-down cord.

1/4” x 50’